اسهال حيوانات

اسهال حيوانات

اسهال حيوانات

 

 

 

اسهال به موردي گفته مي شود كه مدفوع حيوان بيش از اندازه آبكي باشد و در طول روز عمل دفع در دفعات متعدد و همراه با مدفوع آبكي انجام شود. اين حالت دلايل مختلفي مي تواند داشته باشد.

 

1-  خوردن مواد نامربوط (دستمال، روزنامه، برخي غذاها، داروي خاص و غيره) كه موجب افزايش حركات دودي روده شده و در نتيجه سبب تكرر در دفع به همراه مدفوع آبكي مي شود، معمولا در اين موارد بوي مدفوع تغيير چنداني نمي كند.

 

2-  خوردن برخي مواد فاسد شده، سموم، تر كيبات شيميايي: اين مواد سبب بروز تكرر در مدفوع، مدفوع آبكي و با بوي بد و زننده مي شوند.

 

3-  پر خوري: برخي از حيوانات در حالت معمول غذاهاي عادي خود را به راحتي مي خورند ولي اگر حجم اين غذا زياد شود اين حالت مي تواند سبب بروز اسهال گردد. اين حالت بخصوص در مورد غذاهاي تازه معرفي شده به حيوان و در صورت خوردن بيش از اندازه آن مي تواند بروز كند.

 

4-  اسهال باكتريايي: تكرر در مدفوع، مدفوع آبكي با بوي زننده، اين باكتريها مي توانند در صورت عدم درمان مناسب سبب بروز آنتراتوكسمي و در نهايت سبب مرگ حيوان شوند.

 

5-   اسهال ويروسي: تكرر در مدفوع، مدفوع آبكي با بوي زننده، اين اسهال بسيار خطرناك است.

 

6-   اسهال قارچي: تكرر در مدفوع، مدفوع آبكي با بوي زننده.

 

7-  اسهال ناشي از آلودگي انگلي: تكرر در مدفوع، مدفوع آبكي با بوي زننده، امكان دارد قطعات انگل مشاهده شود.

 

8-   اسهال ناشي از آلودگي به برخي تك ياخته ها: تكرر در مدفوع، مدفوع آبكي با بوي زننده.

 

9-   اسهال ناشي از بيماريهايي دستگاه گوارش. تكرر در مدفوع، مدفوع آبكي.

 

10-اسهال ناشي از اختلات عصبي.

 

11-اسهال با علت هاي ناشناخته.

 

 

كمك هاي اوليه:

 

در مرحله اول از هر گونه غذا دادن به حيوان خودداري نمائيد، بعد از 12 ساعت غذاي حيوان شامل كته ماست، برنج و پنير، ماكاروني كه چرب نباشد. براي پرندگان ماست موسير پيشنهاد مي شود.

 

مرحله دوم تماس با دامپزشك مربوط و در صورت تداوم تا 24 ساعت معاينه حيوان توسط دامپزشك بايد صورت پذيرد.

 

توجه:بعلت دلايل مختلفي كه مي تواند سبب اسهال شود به هيچ وجه خود درماني صورت نگيرد.

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین