چرا سگها خودشان را تکان می دهند؟

چرا سگها خودشان را تکان می دهند؟

چرا سگها خودشان را تکان می دهند؟  


سگها دست ندارند. آنها نمی توانند حوله بردارند و خودشان را خشک کنند یا برس بکشند. پس چه کار می توانند بکنند؟

تکان دادن!

تند و سریع تکان خوردن و پیچ تاب پوست که چرک و آب را از بدن سگ بیرون می آورد و در هوا پرتاب می کند . این پیچ و تاب معمولاً از سر شروع می شود و از پشت آن گذشته و تا نوک دم سگ ادامه دارد. سگ با این کار خستگی خود را بیرون می آورد و احساس طراوت می کند. اما مراقب باشید اگر در زمانی که سگ در حال تکان دادن خود می باشد به او نزدیک باشید هر آنچه که از بدنش بیرون می ریزد بر روی شما می نشیند!  

 

 

 

مطالب ویژه

گفتگو آنلاین