لیست نژاد سگ ها

آشنایی با انواع نژاد سگ های محبوب و دوست داشتنی

مطالب آموزشی و آگهی توله ها در کانال تلگرام باشگاه اطلس دام پارسیان
telegram عضویت
نژاد پودل استاندارد Poodle - Standard
8 نظر

پودل استاندارد

Poodle - Standard
(3.4)
نژاد پودل مینیاتوری Poodle - Miniature
2 نظر

پودل مینیاتوری

Poodle - Miniature
(4.9)
نژاد گلدن رتریور Golden Retriever
9 نظر

گلدن رتریور

Golden Retriever
(4.9)
نژاد شیتزو Shih Tzu
4 نظر

شیتزو

Shih Tzu
(4.7)
نژاد آمریکن کوکر اسپانیل American Cocker Spaniel

آمریکن کوکر اسپانیل

American Cocker Spaniel
(0)
نژاد برنس مانتن داگ Bernese Mountain Dog

برنس مانتن داگ

Bernese Mountain Dog
(4.7)
نژاد پامرانین Pomeranian
7 نظر

پامرانین

Pomeranian
(4.6)
نژاد ژرمن شپرد German Shepherd Dog
10 نظر

ژرمن شپرد

German Shepherd Dog
(4.8)
نژاد روتوایلر Rottweiler
3 نظر

روتوایلر

Rottweiler
(5.0)
نژاد دوبرمن Doberman
4 نظر

دوبرمن

Doberman
(4.3)
نژاد چی واوا Chihuahua

چی واوا

Chihuahua
(4.5)
نژاد جک راسل تریر Jack Russell Terrier

جک راسل تریر

Jack Russell Terrier
(4.6)
نژاد آمریکن بولداگ American Bulldog

آمریکن بولداگ

American Bulldog
(5.0)
نژاد بردر کالی Border Collie
8 نظر

بردر کالی

Border Collie
(4.8)
نژاد کن کورسو Cane Corso
4 نظر

کن کورسو

Cane Corso
(4.8)
نژاد چاو چاو Chow Chow

چاو چاو

Chow Chow
(4.9)
نژاد داگو آرژانتینو Dogo Argentino

داگو آرژانتینو

Dogo Argentino
(4.5)
نژاد فرنچ بولداگ French Bulldog
2 نظر

فرنچ بولداگ

French Bulldog
(3.5)
نژاد لابرادور رتریور Labrador Retriever

لابرادور رتریور

Labrador Retriever
(4.8)
نژاد مالتیز Maltese
1 نظر

مالتیز

Maltese
(4.1)
نژاد پکینیز Pekingese

پکینیز

Pekingese
(4.8)
نژاد پاگ Pug
6 نظر

پاگ

Pug
(5.0)
نژاد یورکشایر تریر Yorkshire Terrier

یورکشایر تریر

Yorkshire Terrier
(4.0)
نژاد پامسکی Pomsky

پامسکی

Pomsky
(0)
نژاد بیشان فریزی Bichon frise

بیشان فریزی

Bichon frise
(4.7)
نژاد آفن پینچر Affenpinscher

آفن پینچر

Affenpinscher
(0)
نژاد افغان هاند Afghan Hound

افغان هاند

Afghan Hound
(5.0)
نژاد آیردل تریر Airedale Terrier
2 نظر

آیردل تریر

Airedale Terrier
(0)
نژاد آکیتا Akita

آکیتا

Akita
(5.0)
نژاد آلابای Alabai

آلابای

Alabai
(3.8)
نژاد آلاسکن هاسکی Alaskan Husky

آلاسکن هاسکی

Alaskan Husky
(0)
نژاد آلاسکن کلی کای Alaskan Klee Kai

آلاسکن کلی کای

Alaskan Klee Kai
(0)
نژاد آمریکن پیت بول تریر American Pit Bull Terrier

آمریکن پیت بول تریر

American Pit Bull Terrier
(0)
نژاد باسنجی Basenji

باسنجی

Basenji
(4.7)
نژاد باست هاند Basset Hound

باست هاند

Basset Hound
(4.0)
نژاد بیگل Beagle

بیگل

Beagle
(5.0)
نژاد بدلینگتون تریر Bedlington Terrier

بدلینگتون تریر

Bedlington Terrier
(0)
نژاد بلژین شپرد Belgian Shepherd

بلژین شپرد

Belgian Shepherd
(0)
نژاد بیشون فریزه Bichon Frise

بیشون فریزه

Bichon Frise
(4.7)
نژاد بلادهاند Bloodhound
2 نظر

بلادهاند

Bloodhound
(4.5)
نژاد بولوگنس Bolognese

بولوگنس

Bolognese
(3.0)
نژاد بردر تریر Border Terrier

بردر تریر

Border Terrier
(0)
نژاد برزی Borzoi

برزی

Borzoi
(0)
نژاد بوستون تریر Boston Terrier
5 نظر

بوستون تریر

Boston Terrier
(5.0)
نژاد باکسر Boxer

باکسر

Boxer
(4.5)
نژاد بریارد Briard

بریارد

Briard
(0)
نژاد بول تریر Bull Terrier

بول تریر

Bull Terrier
(5.0)
نژاد کی رن تریر Cairn Terrier

کی رن تریر

Cairn Terrier
(0)
نژاد چاینیز چونگ کینگ داگ Chinese Chongqing dog

چاینیز چونگ کینگ داگ

Chinese Chongqing dog
(0)
نژاد چاینیز کرستد Chinese Crested

چاینیز کرستد

Chinese Crested
(0)
نژاد چاینیز شارپی Chinese Shar-Pei

چاینیز شارپی

Chinese Shar-Pei
(4.0)
نژاد شینوک Chinook

شینوک

Chinook
(0)
نژاد کلامبر اسپانیل Clumber Spaniel

کلامبر اسپانیل

Clumber Spaniel
(0)
نژاد کرلی کتد رتریور Curly Coated Retriever

کرلی کتد رتریور

Curly Coated Retriever
(0)
نژاد داشهوند Dachshund

داشهوند

Dachshund
(5.0)
نژاد دالمیشن Dalmatian

دالمیشن

Dalmatian
(4.0)
نژاد دندی دینمنت تریر Dandie Dinmont Terrier

دندی دینمنت تریر

Dandie Dinmont Terrier
(0)
نژاد دینگو Dingo

دینگو

Dingo
(0)
نژاد انگلیش فاکس هاند English Foxhound

انگلیش فاکس هاند

English Foxhound
(0)
نژاد انگلیش پوینتر English Pointer

انگلیش پوینتر

English Pointer
(5.0)
نژاد انگلیش ستر English Setter
2 نظر

انگلیش ستر

English Setter
(0)
نژاد اشپیتز آلمانی German Spitz

اشپیتز آلمانی

German Spitz
(4.3)
نژاد گریت دین Great Dane
2 نظر

گریت دین

Great Dane
(5.0)
نژاد گرین لند داگ Greenland Dog

گرین لند داگ

Greenland Dog
(0)
نژاد گریهاند Greyhound

گریهاند

Greyhound
(0)
نژاد هاوانیز Havanese

هاوانیز

Havanese
(5.0)
نژاد آیریش ستر Irish Setter

آیریش ستر

Irish Setter
(0)
نژاد آیریش واتر اسپانیل Irish Water Spaniel

آیریش واتر اسپانیل

Irish Water Spaniel
(0)
نژاد جاپانیز چاین Japanese Chin

جاپانیز چاین

Japanese Chin
(0)
نژاد جاپانیز اشپیتز Japanese Spitz

جاپانیز اشپیتز

Japanese Spitz
(4.3)
نژاد کیزهاند Keeshond

کیزهاند

Keeshond
(0)
نژاد کری بلو تریر Kerry Blue Terrier

کری بلو تریر

Kerry Blue Terrier
(0)
نژاد کمندور Komondor

کمندور

Komondor
(0)
نژاد کوواز Kuvasz

کوواز

Kuvasz
(0)
نژاد لابرادور هاسکی Labrador Husky

لابرادور هاسکی

Labrador Husky
(0)
نژاد لنکشر هیلر Lancashire Heeler
2 نظر

لنکشر هیلر

Lancashire Heeler
(0)
نژاد لهاسا آپسو Lhasa Apso

لهاسا آپسو

Lhasa Apso
(4.0)
نژاد مینیاتور پینچر Miniature Pinscher

مینیاتور پینچر

Miniature Pinscher
(0)
نژاد نیپلین ماستیف Neapolitan Mastiff
2 نظر

نیپلین ماستیف

Neapolitan Mastiff
(0)
نژاد نرویچ تریر Norwich Terrier

نرویچ تریر

Norwich Terrier
(0)
نژاد الد انگلیش شیپداگ Old English Sheepdog

الد انگلیش شیپداگ

Old English Sheepdog
(0)
نژاد پاپیلون Papillon

پاپیلون

Papillon
(0)
نژاد پرتگیز شپرد Portuguese Shepherd

پرتگیز شپرد

Portuguese Shepherd
(0)
نژاد پولی Puli

پولی

Puli
(0)
نژاد ردیژن ریدج بک Rhodesian Ridgeback

ردیژن ریدج بک

Rhodesian Ridgeback
(0)
نژاد راف کولی Rogh Collie

راف کولی

Rogh Collie
(0)
نژاد سنت برنارد Saint Bernard
2 نظر

سنت برنارد

Saint Bernard
(5.0)
نژاد سالوکی Saluki

سالوکی

Saluki
(0)
نژاد سرابی Sarab

سرابی

Sarab
(4.6)
نژاد اسچیپرکی Schipperke

اسچیپرکی

Schipperke
(0)
نژاد اسکاتیش تریر Scottish Terrier
2 نظر

اسکاتیش تریر

Scottish Terrier
(0)
نژاد سیلی هم تریر Sealyham Terrier
2 نظر

سیلی هم تریر

Sealyham Terrier
(0)
نژاد شتلند شیپداگ Shetland Sheepdog

شتلند شیپداگ

Shetland Sheepdog
(0)
نژاد شایلو شپرد Shiloh Shepherd

شایلو شپرد

Shiloh Shepherd
(0)
نژاد سیبرین هاسکی Siberian Husky

سیبرین هاسکی

Siberian Husky
(4.5)
نژاد اسکای تریر Skye Terrier

اسکای تریر

Skye Terrier
(0)
نژاد سافت کوتد ویتن تریر Soft Coated Wheaten Terrier

سافت کوتد ویتن تریر

Soft Coated Wheaten Terrier
(0)
نژاد استافوردشایر بول تریر Staffordshire Bull Terrier

استافوردشایر بول تریر

Staffordshire Bull Terrier
(5.0)
نژاد تیبتن اسپانیل Tibetan Spaniel

تیبتن اسپانیل

Tibetan Spaniel
(0)
نژاد ویشلا Vizsla

ویشلا

Vizsla
(0)
نژاد وایمارینر Weimaraner

وایمارینر

Weimaraner
(0)
نژاد وست هایلند وایت تریر West Highland White Terrier
2 نظر

وست هایلند وایت تریر

West Highland White Terrier
(0)
نژاد ویپت Whippet

ویپت

Whippet
(0)
نژاد وایرهر فاکس تریر Wire Hair Fox Terrier
4 نظر

وایرهر فاکس تریر

Wire Hair Fox Terrier
(0)
نژاد گلدن دودل Goldendoodle

گلدن دودل

Goldendoodle
(0)
نژاد آمریکن ولف داگ ِAmerican Wolfdog

آمریکن ولف داگ

ِAmerican Wolfdog
(0)
نژاد سارلوس ولف داگ Saarlooswolfdog

سارلوس ولف داگ

Saarlooswolfdog
(0)
نژاد برندودل Bernedoodle Dog

برندودل

Bernedoodle Dog
(0)
نژاد چکسلواکین ولف داگ Czechoslovakian Wolfdog

چکسلواکین ولف داگ

Czechoslovakian Wolfdog
(0)
نژاد پمبروک ولش کورگی Pembroke Welsh Corgi

پمبروک ولش کورگی

Pembroke Welsh Corgi
(4.5)
نژاد کوکاپو Cockapoo

کوکاپو

Cockapoo
(0)
نژاد سوئیس شپرد سفید White Swiss Shepherd
1 نظر

سوئیس شپرد سفید

White Swiss Shepherd
(0)

معرفی و بررسی کامل انواع نژاد سگ ها

سگ ها بهترین دوست انسان و همراه همیشگی آن ها هستند. وفاداری جزو خصوصیات اصلی همه نژاد های سگ است.

محبت سگ ها به صاحب خود بسیار زیاد است و سگ همواره در تلاش است تا با صاحب خود ارتباط خوبی داشته باشد و به او وفادار باشد.

شما میتوانید در این صفحه لیست کاملی از نژاد های سگ را مشاهده و بررسی کنید. همچنین جهت مشاهده قیمت و خرید سگ و توله سگ نیز با ما همراه باشید.

محبوب‌ترین نژاد سگ‌ها

یک سری از نژادهای سگ‌ها وجود دارد که اساساً در دسته‌بندی محبوب‌ترین‌ها برای نگهداری قرار می‌گیرند؛ درصورتی‌که قصد بررسی قیمت و خرید سگ را دارید، می‌توانید به سراغ این گزینه‌ها بروید.

برای آب‌وهوای سرد، گلدن رتریور و لابرادور رتریور به‌عنوان نژادهای چندمنظوره شناخته می‌شوند که علاوه بر شکار و طبیعت‌گردی، در فضای خانگی نیز عملکرد بسیار خوبی دارند. نژادهایی مانند هاسکی و مالاموت برای آب‌وهوای سرد و برفی به‌خوبی مناسب هستند و دارای موهای ضخیمی هستند که از سرما محافظت می‌کند. برای آب‌وهوای گرم نیز نژادهایی مثل پمبروک ولش کورگی و گریهاوند به‌عنوان گزینه‌هایی کوچک‌تر مطرح هستند. همچنین، مهم‌ترین نکته در مراقبت از سگ، نظارت بر تغذیه، تأمین آب تمیز و مراقبت از سلامت فیزیکی و رفتاری سگ است.

1. پودل (Poodle)

پودل یک نژاد باهوش و بسیار ظریف است که در سه اندازه مختلف (استاندارد، مینیاتور، تویز) و در چندین رنگ موجود است. آنها معمولاً بسیار مهارت در آموزش دارند و برای نمایشگاه‌ها و همچنین به‌عنوان حیوانات خانگی محبوبیت دارند.

2. گلدن رتریور (Golden Retriever)

گلدن رتریورها از نژادهای دوست داشتنی و مهربان هستند. آنها با هوش و انعطاف پذیری خود به‌عنوان سگ‌های خانگی، ترازو یا سگ‌های کاری (کمکی و جستجو) شناخته می‌شوند.

3. شیتزو (Shih Tzu)

این نژاد سگ اصالتاً از چین است و دارای فرهنگ و تاریخ بسیار قدیمی است. آنها به‌عنوان سگ‌های کمانی و دوستانه شناخته می‌شوند و معمولاً به‌عنوان سگ‌های خانگی نگه داری می‌شوند.

4. انگلیش کوکر اسپانیل (English Cocker Spaniel)

همین طور این نژاد سگ دارای ظاهر جذاب و مهارت‌های شکار معتبری است. آنها معمولاً در شکار بازیافتی کاربرد دارند و به‌عنوان سگ‌های خانگی نیز مناسب هستند.

5. آمریکن کوکر اسپانیل (American Cocker Spaniel)

آمریکن کوکر اسپانیل معمولاً کوچک‌تر از انگلیش کوکر اسپانیل هستند و برای کمپینگ و کودکان مناسب هستند. آنها دارای موهای زیبا و نرم هستند.

6. برنس مانتن داگ (Bernese Mountain Dog)

این نژاد از سگ‌های بزرگ و دوستانه است. آنها به‌عنوان سگ‌های کاری و همچنین سگ‌های خانگی محبوب هستند.

7. پامرانین (Pomeranian)

پامرانین‌ها نژادی کوچک و پرانرژی هستند. آنها دارای موهای ضخیم و کرکی هستند و به‌عنوان سگ‌های خانگی و نمایشی معروفند.

8. ژرمن شپرد (German Shepherd Dog)

ژرمن شپردها از نژادهای مهم و اهمیت‌دار در جهان سگ‌های کاری و پلیسی هستند. آنها با هوش بالا، قدرت فیزیکی و وفاداری معروفند.

9. بلژین مالینویز (Belgian Malinois)

این نژاد نیز به‌عنوان سگ‌های کاری و پلیسی شناخته می‌شوند. آنها دارای انرژی بالا و هوش فوق‌العاده‌ای هستند.

10. سامویید (Samoyed)

ساموییدها نژادی بزرگ با موهای سفید و چشم‌های مشخص آبی هستند. آنها دوستانه و فرهنگی هستند و معمولاً به‌عنوان سگ‌های خانگی نگه داری می‌شوند.

11. روتوایلر (Rottweiler)

روتوایلرها سگ‌های بزرگ و قدرتمندی هستند که به‌عنوان سگ‌های نگهبان و کاری شناخته می‌شوند. آنها وفادار و محتاط هستند.

12. دوبرمن (Doberman)

این نژاد سگ به‌عنوان سگ‌های نگهبان و حفاظتی معروف هستند. آنها دارای تناسب بدنی عالی و هوش بالایی هستند.

13. جک راسل تریر (Jack Russell Terrier)

این نژاد کوچک و پرانرژی است و به‌عنوان سگ‌های شکاری معروفند. آنها نیاز به فعالیت و تمرین دارند.

14. آمریکن بولی (American Bully)

آمریکن بولی نژادی نسبتاً جدید است که از ترکیب سگ‌های بولداگ و آمریکن پیت بول فرآوری شده است. آنها دارای بدن قدرتمند و شخصیت دوستانه هستند.

همه این نژادها ویژگی‌های خاص خود را دارند و انتخاب یک نژاد باید باتوجه‌به نیازها و شرایط خانواده شما صورت گیرد. همچنین، آموزش، تربیت، و مراقبت مستمر برای هر نژادی بسیار مهم است.

نژاد سگ و توله سگ

بهترین نژاد سگ‌ها برای آپارتمان و فضای کوچک

هر نژاد سگ نیازهای خاص خود را دارد، بنابراین قبل از انتخاب هر نژادی، به دقت بررسی کنید که آیا نیازهای سگ و شرایط مسکن شما با یکدیگر سازگاری دارند یا خیر. همچنین، تربیت و تمرین منظم برای تمام نژادها بسیار مهم است تا آنها در فضای کوچک به‌خوبی رفتار کنند.

بهترین نژاد سگ برای آپارتمان‌ها و فضای کوچک بستگی به عوامل متعددی دارد، از جمله اندازه سگ، سطح فعالیت آن، ویژگی‌های رفتاری، و نیاز به تمرین و فضای باز.

1. فرانسوا بولداگ (French Bulldog)

این نژاد سگ کوچک و با شخصیتی است. آنها به‌خوبی در فضای کوچک و آپارتمان‌ها سازگاری دارند و نیاز به فضای باز زیادی ندارند.

2. بوستون تریر (Boston Terrier)

بوستون تریرها نژادی با اندازه متوسط و شخصیت دوستانه هستند که به‌عنوان سگ‌های شهری شناخته می‌شوند. آنها با محیط‌های داخلی و کوچک سازگار هستند.

3. پگ‌هاند (Pug)

پگ‌هاندها نژادی جذاب و با شخصیت هستند؛ آنها از اندازه کوچکی برخوردارند و در فضای محدود آپارتمان‌ها به خوبی زندگی می‌کنند.

4. مالتی‌پو (Maltese)

مالتی‌پوها سگ‌های کوچک و مهربانی هستند که برای زندگی در آپارتمان‌ها مناسب هستند. آنها نیاز به مراقبت موهای طولانی دارند.

5. شیتزو (Shih Tzu)

شیتزوها نژادی با اندازه متوسط هستند و اغلب به‌عنوان سگ‌های خانگی مناسب شناخته می‌شوند. آنها در محیط‌های کوچک زندگی راحتی دارند.

6. ژاپنی چین (Japanese Chin)

این نژاد سگ با شخصیت دوستانه و اندازه کوچک مناسب زندگی در آپارتمان‌ها هستند. آنها نیاز به فضای باز زیادی ندارند.

7. یورکشایر تریر (Yorkshire Terrier)

یورکشایر تریرها نژادی کوچک و با موهای طولانی هستند. آنها در محیط‌های کوچک و آپارتمان‌ها به خوبی سازگاری دارند.

8. کینگ چارلز اسپانیل (Cavalier King Charles Spaniel)

این نژاد سگ دوستانه و آرام با اندازه متوسط است. آنها به‌عنوان سگ‌های خانگی مناسبی شناخته می‌شوند.

نژاد های سگ

 

بهترین نژاد سگ برای خانواده با فرزندان کوچک

با مقایسه انواع سگ‌ها، احتمالاً به این مسئله پی برده‌اید که از نظر شخصیتی و کاراکتری، تفاوت‌های زیادی با هم دارند؛ انتخاب نژاد سگ برای خانواده با فرزندان کوچک نیازمند ملاحظه‌ای دقیق است تا اطمینان حاصل شود که سگ مناسبی انتخاب می‌شود که با فرزندان کوچک ایمنی و انطباق خوبی داشته باشد.

1. گلدن رتریور (Golden Retriever)

گلدن رتریورها به‌عنوان یکی از دوستانه‌ترین و مهربان‌ترین نژادهای سگ شناخته می‌شوند. آنها با فرزندان کوچک خوبی انطباق می‌کنند و به‌عنوان سگ‌های خانگی مناسب وفاداری شناخته می‌شوند.

2. لابرادور رتریور (Labrador Retriever)

لابرادورها نیز از نظر رفتاری بسیار مهربان و دوستانه هستند و با فرزندان کوچک خوبی انطباق دارند. آنها از نژادهای خانگی محبوب هستند.

3. بوکسر (Boxer)

بوکسرها دارای انرژی بالا و شخصیت شادابی هستند و معمولاً با فرزندان کوچک خوبی انطباق می‌کنند. آنها به‌عنوان سگ‌های حافظتی و دوستانه شناخته می‌شوند.

4. بیشون فریزه (Bichon Frise)

این نژاد سگ‌های کوچک و دوستانه هستند و به‌عنوان یکی از نژادهای مناسب برای خانواده‌ها با کودکان کوچک شناخته می‌شوند.

5. بولداگ انگلیش (English Bulldog)

بولداگ‌ها دارای شخصیت آرام و مهربانی هستند و با فرزندان کوچک به خوبی انطباق می‌کنند. آنها نیاز به فعالیت‌های زیادی ندارند.

6. پومرانین (Pomeranian)

این سگ‌های کوچک دارای طبیعت شاد و بازیگوشی هستند و با فرزندان کوچک خوبی انطباق می‌کنند.

7. کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل (Cavalier King Charles Spaniel)

این نژاد سگ دوستانه و مهربانی است که با فرزندان کوچک و حتی سرسبزها خوبی انطباق می‌کند.

8. پاپیون (Papillon)

پاپیون‌ها نژادی کوچک و زیبا هستند و از نظر رفتاری مهربان هستند. آنها به‌عنوان سگ‌های خانگی مناسب برای خانواده‌های با کودکان شناخته می‌شوند.

با انتخاب هر نژاد، باید به تربیت و آموزش مناسب سگ توجه کنید تا ایمنی فرزندان کوچکتان تا حداکثری تضمین شود. همچنین، هر نژادی نیاز به توجه و مراقبت منظم دارد تا سلامتی آن تضمین شود.

نژاد سگ‌های مناسب شکار و طبیعت‌گردی

برای شکار و طبیعت‌گردی، نژادهای سگ خاصی وجود دارند که به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری خود برای این فعالیت‌ها مناسب هستند. اگر به دنبال یک مقایسه دقیق از نژاد سگ‌ها هستید، موارد زیر می‌توانند انتخاب خوبی برای شرایطی باشند که در یک محیط باز قرار می‌گیرد و می‌خواهید از آن‌ها برای طبیعت‌گردی بهره ببرید.

همچنین به یاد داشته باشید که تربیت مناسب و آموزش به سگ برای شکار و طبیعت‌گردی بسیار مهم است تا بتوانید بهترین عملکرد را از آن بخواهید. همچنین، سلامت و مراقبت منظم از سگ همیشه حیاتی است.

1. لابرادور رتریور (Labrador Retriever)

لابرادورها نژادی از سگ‌های شکاری هستند و بسیار مناسب برای شکار انواع بازی‌های آبی و کاری اند. آنها همچنین برای طبیعت‌گردی بسیار مناسب هستند و دارای انرژی زیادی هستند.

2. گریت دین (Great Dane)

گریت دین‌ها نژادی بزرگ هستند که به‌عنوان سگ‌های شکاری و حافظتی نیز شناخته می‌شوند. آنها مناسب برای شکار حیوانات بزرگ مانند گرزه‌ها و خرس‌ها هستند.

3. گریهاوند (Greyhound)

گریهاوند‌ها نژادهای سگ‌های شکاری سرعتی هستند و به‌عنوان سگ‌های شکاری و مسابقه‌های شکار از آنها استفاده می‌شود. آنها برای پیگیری حیواناتی مانند خرگوش‌ها بسیار مناسب هستند.

4. پوینتر (Pointer)

پوینترها نژادهای سگ‌های شکاری هستند که به‌عنوان سگ‌های نشانگر (به معنای نشان دادن مکان دقیق حیوانات شکاری) شناخته می‌شوند. آنها برای شکار انواعی از پرندگان مانند بلدرچین و جغد مناسب هستند.

5. وایمارانر (Weimaraner)

وایمارانرها نژادهای شکاری با اندازه متوسط هستند که برای شکار حیوانات مانند گرزه‌ها و خرس‌ها بسیار مناسب هستند. آنها دارای انرژی زیادی برای طبیعت گردی هستند.

6. آیردیل تریر (Airedale Terrier)

آیردیل تریرها نژادهای سگ‌های شکاری و نگهبان هستند که برای شکار حیوانات آبزی و طبیعت گردی مناسب هستند. آنها هوش بالا و انرژی زیادی دارند.

7. آلساشیان هاوند (Alaskan Malamute)

این نژاد سگ بزرگ و قوی مناسب برای طبیعت گردی در مناطق سرد و برفی است. آنها دارای استقامت بالا و توانایی حمل بار زیادی هستند.

8.  ویزسلا (Vizsla)

ویزلاها نژادی از سگ‌های شکاری با انرژی بالا و شخصیت دوستانه هستند. آنها برای شکار پرندگان و طبیعت گردی مناسب هستند.

بررسی نژاد سگ

بهترین نژاد سگ مناسب آب‌وهوای سردوگرم

سگ‌هایی که مناسب آب‌وهوای سردوگرم هستند، نیازمندی‌های خاصی دارند تا در هر دو نوع آب‌وهوا سالم و راحت باشند؛ در ادامه، چند نژاد سگ که برای هر دو نوع آب‌وهوا مناسب هستند معرفی می‌شوند:

1. گلدن رتریور (Golden Retriever)

گلدن رتریورها نژادی چندمنظوره هستند و به‌عنوان سگ‌های خانگی و شکاری معروفند. آنها در آب‌وهوای سردوگرم هم خوب عمل می‌کنند.

2. لابرادور رتریور (Labrador Retriever)

لابرادورها نژادی محبوب هستند و در آب‌وهوای هر دو گرم و سرد می‌توانند زندگی کنند. آنها اغلب به‌عنوان سگ‌های آبی مشهور هستند.

3. هاسکی (Siberian Husky)

هاسکی‌ها نژادی از سگ‌های سردسیر هستند و در آب‌وهوای سرد به خوبی عمل می‌کنند. آنها دارای موهای ضخیم و سلامتی برجسته‌ای در آب‌وهوای سرد دارند.

4. مالاموت (Alaskan Malamute)

مالاموت‌ها همچنین از نژادهای سردسیر هستند و در آب‌وهوای سرد عملکرد عالی دارند. آنها بزرگ و قوی هستند.

5. آیردیل تریر (Airedale Terrier)

آیردیل تریرها نژادی از سگ‌های متوسط هستند که در آب‌وهوای سرد به خوبی عمل می‌کنند. آنها معمولاً برای شکار مورچه‌خورک‌ها و حیوانات آبزی به کار می‌روند.

6. پمبروک ولش کورگی (Pembroke Welsh Corgi)

این نژاد سگ کوچک و مهربانی است که در آب‌وهوای گرم و سرد می‌توانند زندگی کنند. آنها دارای لبه‌های کوتاه هستند که در آب‌وهوای گرم می‌توانند مشکل ایجاد کنند، بنابراین در دمای بالا نیاز به مراقبت دارند.

7. گریت پیرنیز (Great Pyrenees)

گریت پیرنیزها نژادی بزرگ و محافظ هستند که در آب‌وهوای سرد و برفی خوب عمل می‌کنند.

8. گریهاوند (Greyhound)

گریهاوندها به‌عنوان سگ‌های سرعتی شناخته می‌شوند و در آب‌وهوای گرم و سرد می‌توانند زندگی کنند. اما در آب‌وهوای گرم باید به خوبی مراقبت از آنها کرد.

9. آلمانی شرت هیرد پوینتر (German Shorthaired Pointer)

این نژاد سگ شکاری با انرژی بالا در هر دو نوع آب و هوا عملکرد خوبی دارد.

10. رترها (Rat Terrier)

رترها نژادی از سگ‌های شکاری و طبیعت گردی هستند و در آب‌وهوای گرم و سرد مناسب عمل می‌کنند.

هر چند که این نژادها برای آب‌وهوای خاصی مناسب هستند، اما مهم‌ترین مسئله این است که برای سگ خود مراقبت و توجه کافی داشته باشید. مراقبت از مو، تغذیه مناسب و دسترسی به آب تمیز در هر دو نوع آب‌وهوا حیاتی است. همچنین، توجه به نیازهای فیزیکی و ذهنی سگ نیز بسیار مهم است.

قیمت و خرید انواع نژاد سگ

نژادهای سگ، دنیای گسترده‌ای از تنوع در شخصیت، اندازه، نیازها و ویژگی‌های فیزیکی را ارائه می‌دهند. انتخاب نژاد مناسب برای سلیقه شما و شرایط زندگی‌تان مهم است. برای آپارتمان‌ها و فضاهای کوچک، نژادهایی مانند پودل، بوستون تریر، و شیتزو به‌عنوان گزینه‌های مناسب در نظر گرفته می‌شوند. برای خانواده‌ها با فرزندان کوچک، گلدن رتریور و لابرادور رتریور به‌عنوان سگ‌های دوستانه و مهربان شناخته می‌شوند.

در طبیعت‌گردی و شکار، گلدن رتریور و لابرادور رتریور نیز عملکرد خوبی دارند، اما نژادهایی مانند هاسکی، مالاموت، و وایمارانر برای محیط‌های سرد و مناطق برفی مناسب هستند. هر نژاد سگ نیاز به توجه، آموزش، و مراقبت دارد، بنابراین توجه به نیازهای خاص نژاد و تمرین‌های مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است تا با سگی سالم و خوش‌رفتار زندگی کنید.

 

 

لوکیشن باشگاه اطلس دام پارسیان

گفتگو آنلاین