لیست نژاد سگ ها

آشنایی با انواع نژاد سگ های محبوب و دوست داشتنی

نژاد چکسلواکین ولف داگ Czechoslovakian Wolfdog

چکسلواکین ولف داگ

Czechoslovakian Wolfdog
نژاد برندودل Bernedoodle Dog

برندودل

Bernedoodle Dog
نژاد آمریکن ولف داگ ِAmerican Wolfdog

آمریکن ولف داگ

ِAmerican Wolfdog
نژاد گلدن دودل Goldendoodle

گلدن دودل

Goldendoodle
نژاد لابرادودل Labradoodle

لابرادودل

Labradoodle
نژاد یورکشایر Yorkshire Terrier

یورکشایر

Yorkshire Terrier
نژاد وایرهر فاکس تریر Wire Hair Fox Terrier

وایرهر فاکس تریر

Wire Hair Fox Terrier
نژاد ویپت Whippet

ویپت

Whippet
نژاد وست هایلند وایت تریر West Highland White Terrier

وست هایلند وایت تریر

West Highland White Terrier
نژاد ویشلا Vizsla

ویشلا

Vizsla
نژاد تیبتن ماستیف Tibetan Mastiff

تیبتن ماستیف

Tibetan Mastiff
نژاد استافوردشایر بول تریر Staffordshire Bull Terrier

استافوردشایر بول تریر

Staffordshire Bull Terrier
نژاد سافت کوتد ویتن تریر Soft Coated Wheaten Terrier

سافت کوتد ویتن تریر

Soft Coated Wheaten Terrier
نژاد شیتزو Shih Tzu

شیتزو

Shih Tzu
نژاد اسکای تریر Skye Terrier

اسکای تریر

Skye Terrier
نژاد سیبرین هاسکی Siberian Husky

سیبرین هاسکی

Siberian Husky
نژاد شایلو شپرد Shiloh Shepherd

شایلو شپرد

Shiloh Shepherd
نژاد شتلند شیپداگ Shetland Sheepdog

شتلند شیپداگ

Shetland Sheepdog
نژاد سیلی هم تریر Sealyham Terrier

سیلی هم تریر

Sealyham Terrier
نژاد اسکاتیش تریر Scottish Terrier

اسکاتیش تریر

Scottish Terrier
نژاد اسچیپرکی Schipperke

اسچیپرکی

Schipperke
نژاد ساموید Samoyed

ساموید

Samoyed
نژاد سنت برنارد Saint Bernard

سنت برنارد

Saint Bernard
نژاد رتوایلر Rottweiler

رتوایلر

Rottweiler
نژاد راف کولی Rogh Collie

راف کولی

Rogh Collie
نژاد ردیژن ریدج بک Rhodesian Ridgeback

ردیژن ریدج بک

Rhodesian Ridgeback
نژاد پولی Puli

پولی

Puli
نژاد پاگ Pug

پاگ

Pug
نژاد پرتگیز شپرد Portuguese Shepherd

پرتگیز شپرد

Portuguese Shepherd
نژاد پودل - مینیاتور Poodle - Miniature

پودل - مینیاتور

Poodle - Miniature
نژاد پکینیز Pekingese

پکینیز

Pekingese
نژاد پاپیلون Papillon

پاپیلون

Papillon
نژاد الدانگلیش شیپداگ Old English Sheepdog

الدانگلیش شیپداگ

Old English Sheepdog
نژاد نرویچ تریر Norwich Terrier

نرویچ تریر

Norwich Terrier
نژاد نیوفاندلند Newfoundland

نیوفاندلند

Newfoundland
نژاد نیپلین ماستیف Neapolitan Mastiff

نیپلین ماستیف

Neapolitan Mastiff
نژاد مینیاتور پینچر Miniature Pinscher

مینیاتور پینچر

Miniature Pinscher
نژاد مالتیز Maltese

مالتیز

Maltese
نژاد لنکشر هیلر Lancashire Heeler

لنکشر هیلر

Lancashire Heeler
نژاد لابرادور رتریور Labrador Retriever

لابرادور رتریور

Labrador Retriever
نژاد کوواز Kuvasz

کوواز

Kuvasz
نژاد کمندور Komondor

کمندور

Komondor
نژاد کری بلو تریر Kerry Blue Terrier

کری بلو تریر

Kerry Blue Terrier
نژاد کیزهاند Keeshond

کیزهاند

Keeshond
نژاد جک راسل Jack Russell Terrier

جک راسل

Jack Russell Terrier
نژاد آیریش ستر Irish Setter

آیریش ستر

Irish Setter
نژاد هاوانیز Havanese

هاوانیز

Havanese
نژاد گریهاند Greyhound

گریهاند

Greyhound
نژاد گریت دین Great Dane

گریت دین

Great Dane
نژاد گلدن رتریور Golden Retriever

گلدن رتریور

Golden Retriever
نژاد جرمن شپرد German Shepherd Dog

جرمن شپرد

German Shepherd Dog
نژاد انگلیش ستر English Setter

انگلیش ستر

English Setter
نژاد نگلیش پوینتر English Pointer

نگلیش پوینتر

English Pointer
نژاد فرنچ بولداگ French Bulldog

فرنچ بولداگ

French Bulldog
نژاد دوبرمن Doberman

دوبرمن

Doberman
نژاد دندی دینمنت تریر Dandie Dinmont Terrier

دندی دینمنت تریر

Dandie Dinmont Terrier
نژاد دالمیشن Dalmatian

دالمیشن

Dalmatian
نژاد داشهوند Dachshund

داشهوند

Dachshund
نژاد کرلی کتد رتریور Curly Coated Retriever

کرلی کتد رتریور

Curly Coated Retriever
نژاد چاو چاو Chow Chow

چاو چاو

Chow Chow
نژاد شینوک Chinook

شینوک

Chinook
نژاد چاینیز شارپی Chinese Shar-Pei

چاینیز شارپی

Chinese Shar-Pei
نژاد چاینیز کرستد Chinese Crested

چاینیز کرستد

Chinese Crested
نژاد چیواوا Chihuahua

چیواوا

Chihuahua
نژاد کاردیگن ولش کرگی Cardigan Welsh Corgi

کاردیگن ولش کرگی

Cardigan Welsh Corgi
نژاد کین کورسو Cane Corso

کین کورسو

Cane Corso
نژاد کی رن تریر Cairn Terrier

کی رن تریر

Cairn Terrier
نژاد بول تریر Bull Terrier

بول تریر

Bull Terrier
نژاد باستن تریر Boston Terrier

باستن تریر

Boston Terrier
نژاد برزی Borzoi

برزی

Borzoi
نژاد بردر تریر Border Terrier

بردر تریر

Border Terrier
نژاد بردر کولی Border Collie

بردر کولی

Border Collie
نژاد بولوگنس Bolognese

بولوگنس

Bolognese
نژاد بلادهاند Bloodhound

بلادهاند

Bloodhound
نژاد برنس مانتن داگ Bernese Mountain Dog

برنس مانتن داگ

Bernese Mountain Dog
نژاد بلژین شپرد Belgian Shepherd

بلژین شپرد

Belgian Shepherd
نژاد بدلینگتون تریر Bedlington Terrier

بدلینگتون تریر

Bedlington Terrier
نژاد بیگل Beagle

بیگل

Beagle
نژاد باست هاند Basset Hound

باست هاند

Basset Hound
نژاد باسنجی Basenji

باسنجی

Basenji
نژاد آمریکن پیت بول تریر American Pit Bull Terrier

آمریکن پیت بول تریر

American Pit Bull Terrier
نژاد آمریکن کوکر اسپانیل American Cocker Spaniel

آمریکن کوکر اسپانیل

American Cocker Spaniel
نژاد آمریکن بولی American Bully

آمریکن بولی

American Bully
نژاد آمریکن بولداگ American Bulldog

آمریکن بولداگ

American Bulldog
نژاد آلاسکن کلی کای Alaskan Klee Kai

آلاسکن کلی کای

Alaskan Klee Kai
نژاد آکباش Akbash

آکباش

Akbash
نژاد آیردل تریر Airedale Terrier

آیردل تریر

Airedale Terrier
نژاد افغان هاند Afghan Hound

افغان هاند

Afghan Hound
نژاد آفن پینچر Affenpinscher

آفن پینچر

Affenpinscher

معرفی و بررسی کامل انواع نژاد سگ ها

سگ ها بهترین دوست انسان و همراه همیشگی آن ها هستند. وفاداری جزو خصوصیات اصلی همه نژاد های سگ است.

محبت سگ ها به صاحب خود بسیار زیاد است و سگ همواره در تلاش است تا با صاحب خود ارتباط خوبی داشته باشد و به او وفادار باشد.

شما میتوانید در این صفحه لیست کاملی از نژاد های سگ را مشاهده و بررسی کنید. همچنین جهت مشاهده قیمت و خرید سگ و توله سگ نیز با ما همراه باشید.

گفتگو آنلاین