چه اسمی برای سگم انتخاب کنم!

سگ‌ها حیوانات وفادار و باهوشی هستند که خیلی زود اسمی که برایشان انتخاب می‌کنید را یاد می‌گیرند و هنگامی که صدایشان می‌زنید به نام خود عکس العمل نشان می‌دهند. پس سعی کنید نام خوبی را با توجه به نوع و نژاد سگ خود انتخاب کنید.

Hudson

Huck

Hubert

Hubby

Hubbard

Hoyle

Howler

Howell

Honeymist

ZZZ...ZZZ...

گفتگو آنلاین